Hodnocení

Najdete nás na

facebooku

Zásady ochrany osobních údajů

1. Jaké informace/osobní údaje o našich klientech zpracováváme?

Údaje, které zpracováváme na základě zákonné povinnosti:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • kontaktní údaje
  • číslo občanské průkazu

2. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Vyplněním osobního dotazníku při ubytování.

3. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje klientů?

Kontaktní údaje našich klientů zpracováváme především za účelem zákonné evidence zákazníků.

Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení zasláním zprávy na e-mail klajdovka@klajdovka.cz .

4. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů

Právo na opravu

Pokud subjekt zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné a skončila naše archivační doba, automaticky osobní údaje mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo II) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo III) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo IV) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že IMP net s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat IMP net s.r.o. o vysvětlení nebo požadovat, aby IMP net s.r.o. odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Nevyhoví-li IMP net s.r.o. žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Jak nás můžete kontaktovat?